Nieuws

Belgische werknemer recht op heffingskorting?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. ‘Niet-inwoners’ hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.

Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken. Een motie met een dergelijke strekking is aangenomen en zal […]

Fiscus in actie om foute aangifte starter

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Veel startende ondernemers maken fouten bij het indienen van hun belastingaangiftes. De fiscus focust zich de komende tijd op het voorkomen hiervan, in plaats van controles achteraf.

Zakelijk schenken

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn.

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Staakt u uw bedrijf en koopt u een lijfrente die wordt verrekend met de fiscale oudedagsreserve, dan mag de lijfrentepremie wel in aftrek […]

Uitstel opvolger zzp-wet

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel.

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.  

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen. De Tweede Kamer […]

Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Met ingang van 1 januari 2019 is de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen veranderd. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, is met ingang van 1 januari 2019 omhoog gegaan van € 1500 naar € 1700 per jaar. Dit staat in de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2019.

Oude lening gebruiken voor nieuwe woning?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als u een eigen woning bezit, kunt u in beginsel de hypotheekrente aftrekken. Verkoopt u de woning en koopt u een andere woning terug, dan geldt het uitgangspunt dat u de ‘oude’ lening kunt toerekenen aan de nieuw gekochte woning. Dit kan […]

Geen belasting over pleegvergoeding

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Pleegouders hoeven per 1 januari 2019 geen belasting te betalen over de vergoeding die ze voor het verzorgen van pleegkinderen ontvangen. Dit voorstel heeft het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het kabinet gaat een heffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. De uitgangspunten voor de heffing zijn onlangs gepresenteerd.

Gemeente: wel of geen btw-ondernemer?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als u voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt, heeft dit als voordeel dat aan u in rekening gebrachte btw in beginsel aftrekbaar is. Maar wanneer bent u voor de btw een ondernemer? De Hoge Raad heeft zich er onlangs weer eens […]

Heeft een OR-lid ontslagbescherming?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Naast zieke- en zwangere werknemers geldt er ook een ontslagverbod voor werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad (OR). Dit ontslagverbod houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van de OR niet kan opzeggen. Maar er […]

Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kennen een vermogenstoets. Of er recht bestaat op een dergelijke toeslag, is daarmee niet alleen afhankelijk van het inkomen maar ook van het vermogen van de toeslaggerechtigde, de eventuele toeslagpartner en de eventuele minderjarige kinderen […]

Nieuwe regels compensatie overuren

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Verdient uw werknemer het minimumloon? Dan mag u met deze werknemer vanaf 1 januari 2019 alleen nog afspraken over compensatie van overuren in tijd maken als dat in de cao is vastgelegd. Voor uitzendkrachten geldt dan de cao van de inlener.

Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Voor de omzetbelasting is het van belang dat een ondernemer in Nederland gevestigd is of hier een vaste inrichting heeft. Maar wanneer is een onderneming hier gevestigd? Welke factoren spelen een rol?  

Forse herziening ontslagrecht

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien.

Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) is niet meer mogelijk. Reeds bij de eigen bv opgebouwd pensioen kan worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.

Minimumloon ietsje omhoog in 2019

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het minimumloon stijgt per 1 januari 2019 met 1,34%. Daarmee komt het minimumloon per maand uit op € 1.615,80. Het minimumloon geldt voor werknemers van 22 jaar en ouder.

Brexit: bereid u voor!

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en niet alleen voor degenen die direct zakendoen in het VK. Wat gaat er veranderen en wat kunt u nu al doen?

Goochelen met leningen komt dga duur te staan

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het kabinet wil het lenen bij de eigen bv sterk beperken en gaat daartoe in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel indienen. Dat betekent niet dat een dga nu nog onbeperkt zijn gang kan gaan. Het gegoochel met leningen kwam een dga […]

Zzp’er toch ondernemer

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als ondernemer geniet u tal van fiscale voordelen. Maar wanneer bent u als zzp’er fiscaal gezien ondernemer?

Telt parkeerterrein mee voor WOZ-waarde?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Huurt u een hotel of andere locatie en hoort bij het bedrijfspand een parkeerterrein dat ook door derden wordt gebruikt? Dan hoeft u onder bepaalde omstandigheden geen onroerendezaakbelasting (OZB) over dat parkeerterrein te betalen. Dit volgt uit een eerdere uitspraak van rechtbank […]

Geen aanpassing BPM in 2019

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De introductie van een nieuwe meetmethode ten aanzien van de CO2-uitstoot van auto’s leidt nog niet tot een hogere BPM. Dit heeft staatssecretaris Snel in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Verbod privégebruik bestelauto? Op schrift!

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Voor een bestelauto kan uw personeel de bekende bijtelling voorkomen door privégebruik te verbieden. U moet dan wel voldoen aan de overige voorwaarden, denk bijvoorbeeld aan schriftelijke vastlegging, anders bent u alsnog de klos.

Zijn uw liquiditeiten voldoende bedrijfsgebonden?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Welk deel van de liquide middelen behoort toe aan de zaak en welk deel is privé? Dat is belangrijk voor de vraag of er meer liquiditeiten op de bankrekening staan dan voor de onderneming noodzakelijk is. Want dat deel – ‘duurzaam overtollige […]

Top 5 aftrekposten voor startende ondernemer

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Startende ondernemers hebben vaak geen idee welke aftrekposten er allemaal voor ze zijn, zo blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Daardoor laten ze veel geld liggen. Daarom de vijf belangrijkste aftrekposten voor u op een rij.

Is er wel of geen dienstbetrekking?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Voor de rechter lag de vraag of er wel of niet sprake was van een dienstbetrekking van een zorgverleenster. De inspecteur vond van wel, de zorgverleenster van niet. Het gerechtshof Amsterdam gaf eerder de zorgverleenster gelijk.  

Zijn uw kosten wel zakelijk?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als ondernemer zijn uw zakelijke kosten aftrekbaar van de winst. Maar wat nu als de inspecteur die zakelijkheid bestrijdt? Welke bewijslast heeft u dan?  

Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Denk daarbij aan het verder verlagen van de Vpb, verlaging van werkgeverslasten op arbeid en een […]

Bouwterrein of niet?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Die bedraagt 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Maar in bepaalde gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde samenloopvrijstelling.

Op kenteken zetten bepalend voor BPM

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als u een auto uit het buitenland invoert, moet u BPM betalen. Daarbij is van belang op welk moment wordt bepaald of een auto nieuw of gebruikt is. Voor gebruikte auto’s hoeft namelijk maar een deel van de BPM te worden betaald.

Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur

Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad heeft nu in een recent arrest geoordeeld dat in sommige gevallen ook een transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet helemaal, maar gedeeltelijk wordt beëindigd.

Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 oktober 2018 verhoogd. De maximumbedragen verschillen per land, stad en regio en zijn te vinden in het Reisbesluit Buitenland. De vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen zijn ongewijzigd.      

Bedrijfsmatig vastgoed kopen via WhatsApp?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Steeds vaker worden zakelijke diensten en producten aangeboden via internet, sociale media en WhatsApp. Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of het ook mogelijk is om zakelijk onroerend goed, zoals winkelpanden en bedrijfsgebouwen, via dergelijke kanalen te kopen.  

Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als u als ondernemer verhuist, kunt u onder voorwaarden de kosten ervan ten laste van de winst brengen. Soortgelijke voorwaarden gelden ook als u uw personeel een belastingvrije vergoeding wilt geven vanwege een verhuizing. Wanneer zijn de verhuiskosten zakelijk?

Verruiming btw-vrijstelling voor sportorganisaties

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De zogenaamde sportvrijstelling in de btw ondergaat per 1 januari 2019 een tweetal wijzigingen, die beide voortvloeien uit Europese regelgeving of jurisprudentie. Het onderscheid tussen prestaties aan leden en niet-leden verdwijnt. Tevens verruimt de btw-vrijstelling voor diensten die nauw met de sport […]

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Werkgevers die bepaalde, uit het buitenland afkomstige, werknemers in dienst nemen, mogen vanaf volgend jaar nog maar gedurende maximaal vijf jaar gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dit is nu nog acht jaar.

Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De hypotheekrente is volgend jaar, 2019, nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 49%. Dit is een half procentpunt minder dan het thans geldende tarief van 49,5%. De afbouw gaat vanaf 2020 een stuk sneller.

Hoger belastingtarief bij grotere vermogens

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. De wijzigingen voor volgend jaar zijn gering ten opzichte van dit jaar, maar pakken voor grotere vermogens negatief uit.

Verrekenmogelijkheid verlies bv naar zes jaar

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Verliezen van bv’s kunnen vanaf volgend jaar nog maar zes jaar voorwaarts worden verrekend. Hetzelfde geldt voor verliezen in box 2, de zogenaamde aanmerkelijk belang verliezen. Dit is voorgesteld in het Belastingplan 2019 en dus nog niet definitief.

Meer algemene heffings- en arbeidskorting

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Met ingang van 2019 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 50.000 per jaar verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting omhoog voor werkenden die tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen.

Hogere vrijstelling vrijwilligers

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers volgend jaar met € 200 per jaar omhoog. Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2019 en moet dus nog worden goedgekeurd door het parlement.

Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van de no-riskpolis. En als dit al wel zo is, of een sollicitant onder deze regeling valt. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis.

Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel […]

Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Zoals verwacht gaan de tarieven voor de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf volgend jaar omlaag. En deze dalen verder in 2020 en 2021. Het tarief in box 2 gaat juist omhoog, zij het minder dan aanvankelijk werd aangekondigd in het regeerakkoord.

Grote wijzigingen in de inkomstenbelasting

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Er zijn grote veranderingen op komst in de inkomstenbelasting. Allereerst worden de tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 bij inkomens vanaf € 20.142 verlaagd per 1 januari 2019. Tevens verdwijnen er in 2021 twee belastingschijven, waardoor er nog slechts twee overblijven.

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken als u meer duidelijkheid wilt over de wijze […]

Checklist naheffingsaanslag btw

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, heeft de Belastingdienst op de site een checklist geplaatst.

Minder huurtoeslag door transitievergoeding

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Bij ontslag van een werknemer bestaat er in veel gevallen recht op een zogenaamde transitievergoeding. Die kan ervoor zorgen dat de betreffende werknemer minder toeslagen ontvangt. Per saldo blijkt het effect zelfs negatief te kunnen zijn.

Bijtelling fiets van de zaak 7%

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Wie van zijn werkgever een fiets van de zaak ter beschikking heeft, moet vanaf 2020 rekening houden met een bijtelling van 7% bij het loon. RTL Nieuws bracht deze primeur naar buiten, dit zou in het Belastingplan 2019 staan.

Actuele kostennormen voor terreinbeheer

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2018 is verkrijgbaar. In dit boek staan actuele tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Hiermee kunnen terreinbeherende organisaties hun beheerskosten uitrekenen.

Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder te kunnen betalen dan het minimumloon, is van de baan. Doel van de maatregel was om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap eerder aan de slag zouden kunnen. Er wordt nu bekeken […]

Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als u in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingskosten per 1 januari 2019, moet u dat uiterlijk 30 november aanvragen. Zelfstandig ondernemers moeten dit vóór 1 januari 2019 doen. De tarieven voor 2019 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2018. In […]

Maximaliseer het voordeel van het LIV

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het LIV (lage-inkomensvoordeel) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers vanaf 18 jaar in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor u als werkgever. De gedachte erachter is, dat de kans op werk voor deze werknemers dan […]

Benutten vrije ruimte WKR

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als werkgever heeft u (al enkele jaren) te maken met de werkkostenregeling. Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.

Vaak in uw vakantiehuis? Hypotheek mogelijk aftrekbaar!

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De hypotheekrente van uw woning is fiscaal aftrekbaar. Heeft u meerdere woningen, dan komt alleen de rente op de financiering van uw hoofdverblijfplaats in aanmerking. Heeft u echter een vakantiehuis in uw bezit en heeft u daarnaast nog een huurwoning, dan komt […]

Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat, moet u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding betalen. Deze is normaal gesproken gebaseerd op het bruto loon. Onlangs bleek dat ook een auto van de zaak telt als loon in natura en moet worden meegenomen […]

Luchtfoto levert bewijs: geen cultuurgrondvrijstelling

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De wet WOZ kent een vrijstelling voor cultuurgrond. Wie zich daarop beroept, dient wel te zorgen voor voldoende bewijs. Ook moet u de Belastingdienst alle medewerking verlenen om vast te kunnen stellen dat er daadwerkelijk sprake is van recht op deze vrijstelling.

Eerstejaars studenten betalen helft collegegeld

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Is uw zoon of dochter per 1 september 2018 gestart met een opleiding aan een hogeschool of universiteit? Dan betaalt hij of zij, onder een aantal voorwaarden, over het studiejaar 2018-2019 de helft van het collegegeld. Het collegegeld bedraagt voor dat jaar […]

Wat valt onder agrarisch bedrijfsgebouw en wat niet?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Op bedrijfsgebouwen mag tegenwoordig nog maar beperkt worden afgeschreven. Agrarisch ondernemers hebben vaak meerdere bedrijfsgebouwen, zoals mestsilo’s en een kuilvoeropslag. Daarom is het voor hen van belang goed te weten wat een gebouw is en wat niet.

De studiekosten van uw kind op de zaak

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Studerende kinderen kosten een vermogen. Er is gelukkig in veel gevallen studiefinanciering mogelijk, al zorgt dat na afloop wel voor een studieschuld. Maar er is wellicht meer mogelijk voor u als ondernemer om uw kind tegemoet te komen in de studiekosten.

Bedrijfsbezoek Belastingdienst over werkbaarheid modelovereenkomst

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De Belastingdienst gaat de komende maanden via bedrijfsbezoeken, het Toezichtsplan Arbeidsrelaties, na of en hoe de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in de praktijk werkt. Waar nodig wordt corrigerend opgetreden. De uitkomsten worden gebruikt voor verdere vormgeving van de huidige praktijk.

The H&P Finance Factory

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het is een bewuste keuze geweest: wij noemen onze administratieve afdeling voor het verwerken van cliëntadministraties in het vervolg The H&P Finance Factory.

Aansprakelijkheid bestuurder cv bij belastingschuld

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als een bv belastingschulden heeft en deze niet meer kan betalen, is het van belang dat bestuurders tijdig deze betalingsonmacht melden. Ze kunnen daardoor hun aansprakelijkheid mogelijk beperken. Een dergelijke melding kan bestuurders van een commanditaire vennootschap (cv) echter niet baten.  

Overdrachtsbelasting bij verbouw kantoor tot studentenhuis

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als een kantoor verbouwd wordt tot één of meer woningen, is het de vraag hoeveel overdrachtsbelasting er verschuldigd is. Is de kantoorfunctie bepalend, of de woonfunctie? Het antwoord maakt 4% verschil in te betalen overdrachtsbelasting.  

Kopie kassabon voldoende voor Belastingdienst?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Ondernemers dienen hun administratie minstens zeven jaar te bewaren. Voor zaken zoals onroerend goed geldt zelfs een bewaartermijn van tien jaar. Maar wat nu als facturen of kassabonnetjes na verloop van tijd minder of niet meer leesbaar zijn? Is een kopie dan […]

Gift? Loop uw aftrek niet mis

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. En die aftrek wilt u niet mislopen. Als u een gift per bank overmaakt, is dit het beste bewijs dat u de gift ook daadwerkelijk heeft gedaan.  

Geen terugwerkende kracht ontheffing KOR

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Vanaf 10 juli 2018 heeft de regeling die kleine ondernemers een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw verleent, geen terugwerkende kracht meer. Dit heeft staatssecretaris Snel van Financiën eerder in een besluit aangegeven. De ontheffing van administratieve verplichtingen voor de […]

UWV stapt over op e-Herkenning

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Ook het UWV gaat gebruik maken van e-Herkenning. Het gebruik hiervan is bij het UWV vanaf 1 november 2018 mogelijk. Vanaf 1 november 2019 wordt het gebruik van e-Herkenning zelfs verplicht.

Vijf tips voor pensioen dga

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Dga’s kunnen sinds vorig jaar geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Welke alternatieven zijn er dan? We noemen de aantrekkelijkste mogelijkheden.

Ondernemer krijgt eerder NHG

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Ondernemers die één jaar actief zijn als ondernemer, kunnen voortaan in aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Tot voor kort moest een ondernemer minstens drie jaar een bedrijf hebben.

Beëindig vrijwillige ziektewetverzekering bij overstap naar bv

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als u als ondernemer overstapt naar een bv, dient u een eventueel vrijwillige ziektewetverzekering bij het UWV zelf te beëindigen. Doet u dit niet, dan betaalt u uw premie voor niets, want bij ziekte heeft u geen recht op een uitkering.

Reparatie dak zonnepaneel? Geen teruggave btw?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Particulieren die zonnepanelen plaatsen, kunnen de btw hierover terugkrijgen. Laat men bij de plaatsing tevens het dak repareren, dan kan die btw niet teruggevraagd worden. Dit besliste de rechter in Groningen.

Is de btw op een catamaran aftrekbaar?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als zeilen uw hobby is, zou het mooi zijn als u de btw op een aangeschafte catamaran zou kunnen aftrekken. Maar is dat ook zo, als u de catamaran zakelijk gebruikt? De btw op zakelijk aangeschafte goederen en diensten kunt u aftrekken. […]

Fiscaal voordeel schenken bedrijf

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als de pensioendatum in zicht is, komt het moment om uw bedrijf over te dragen. Misschien hebt u voldoende voor uw oude dag opzij kunnen leggen en denkt u erover uw bedrijf aan een van uw kinderen te schenken. In dat geval […]

Overwaarde woning belast als afkoop alimentatie

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als bij een echtscheiding de ene partij de overwaarde van de woning krijgt toebedeeld, kan dit gekoppeld zijn aan een vermindering van de alimentatieplicht. In dat geval is er sprake van afkoop van alimentatie die belast is bij de ontvangende partij.

WOZ-waarde bedrijfsonroerendgoed aanvechten?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Bedrijfsmatig onroerend goed gaat niet overal in Nederland regelmatig van de hand. Om de waarde hiervan te bepalen, maken gemeenten in taxatiewijzers dan ook gebruik van zogenaamde kengetallen. Maar die zijn niet zaligmakend en kunt u dus gewoon aanvechten.

Dure kappersschaar, wie betaalt dat?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Het MBO moet zorgen voor de basisuitrusting van een student. Denk daarbij aan een kappersschaar of koksmes. Zo moet de opleiding gegarandeerd toegankelijk blijven voor studenten, of hun ouders, met een kleine portemonnee. Hiertoe zijn onlangs heldere afspraken gemaakt tussen het ministerie […]

Strikte voorwaarden handelarenkenteken

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als ondernemer in de autobranche kunt u, onder voorwaarden, gebruik maken van een zogenaamd handelarenkenteken. U mag dan met het voertuig gebruik maken van de weg, maar alleen in het kader van uw bedrijfsactiviteiten.

Niet genoten loon wel belast?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Een bv in moeilijkheden besluit een deel van het salaris van de dga niet uit te betalen. Er wordt wel loonheffing ingehouden en afgedragen. Volgens de rechter is het loon genoten.

Elektrische auto nog de moeite waard?

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: De meeste ondernemers en dga’s rijden in een auto van de zaak. Elektrisch rijden is duurzaam en al jaren een optie, maar is het anno 2018 nog de moeite waard?

Verpachting beïnvloedt de waarde van grond

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Indien bij het aangaan van een agrarische maatschap grond wordt ingebracht, dient deze gewaardeerd te worden. Onder omstandigheden kan dit de waarde in verpachte staat zijn, ondanks het feit dat er van verpachting geen sprake is.

Dga-taks 2022: max € 500.000 onbelast lenen

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel […]

Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Bij vererving of schenking van een onderneming geldt een belangrijke faciliteit: de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR of BOF). Deze regeling levert een zeer behoorlijke belastingbesparing op, dus er gelden strikte eisen. Eén ervan is dat er actief een bedrijf moet worden uitgeoefend.     […]

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Deze wet beoogde onder meer het ontslag voor werkgevers makkelijker te maken en werknemers eerder aan een vast dienstverband te helpen. Inmiddels is gebleken dat deze wet aanpassingen behoeft. Deze aanpassingen […]

Jacquet van predikant toch werkkleding

Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende: Als u in het kader van uw onderneming of werkzaamheid werkkleding draagt, zijn de kosten hiervan aftrekbaar van de winst. Maar welke outfits vallen hieronder? Een predikant had een jacquet nodig voor zijn werk. Is dat dan ook werkkleding?       […]