Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Het kan u niet ontgaan zijn; het coronavirus heeft inmiddels (werkend) Nederland bereikt. Hoewel de impact daarvan op de dagelijkse bedrijfsvoering wellicht nog niet volledig kan worden ingeschat, is het van groot belang om hier als werkgever op te anticiperen. Wij praten u daarom graag bij over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in het kader van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Wat moet u als werkgever doen?
Vanuit de wet heeft de werkgever de verplichting om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor zijn werknemers. Dit geldt ook voor flexibele krachten, zoals uitzendkrachten of zzp’ers. Als een werkgever deze zogenaamde ‘zorgplicht’ niet nakomt, kan hij aansprakelijk gesteld worden.

Om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, moet een werkgever alles doen wat redelijkerwijs noodzakelijk geacht wordt om zieke werknemers te voorkomen. Het is aan te raden om de volgende stappen te nemen:

 • Volg de RIVM richtlijn en geef werknemers instructies dat zij geregeld hun handen moeten wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van hun elleboog en stimuleer het gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Houd in de gaten wat officiële instanties melden op het gebied van de uitbraak en eventuele maatregelen die geadviseerd worden.
 • Voorzie werknemers van beschermende middelen, zoals desinfecterende handgels en papieren doeken.
 • Zorg ervoor dat werknemers voldoende op de hoogte zijn van de te ondernemen stappen, alsmede de maatregelen die getroffen (gaan) worden.
 • Beperk fysiek contact, organiseer bijvoorbeeld (video) calls in plaats van reallife vergaderingen.
 • Zorg voor een goede schoonmaak van de werkomgeving. Intensiveer het aantal schoonmaakmomenten.
 • Als werkgever heeft u onder de AVG het recht om werknemers te vragen of zij in risicogebieden zijn geweest, dit om risico’s in te kunnen schatten.
 • Controleer huidige veiligheids- en gezondheidsreglementen en zorg ervoor dat deze geüpdatet worden indien nodig.
 • Documenteer alle stappen die u neemt grondig, om eventuele bewijslast te kunnen overleggen.

Rechten van de werkgever
Naast bovengenoemde verplichtingen zijn er ook andere zaken waar u als werkgever aan moet denken om de bedrijfsvoering te laten continueren.

 • Als werkgever mag u werknemers opleggen dat zij moeten voldoen aan bepaalde hygiëne-eisen. Sanctioneren omdat zij hier niet aan voldoen behoort ook tot de mogelijkheden.

Daarnaast heeft het UWV een regeling ten behoeve van werkgevers die problemen ervaren door het coronavirus. Bedrijven kunnen aankloppen voor de regeling werktijdverkorting, als ze verwachten dat zij minder werk hebben door het virus. De regeling voorziet in een uitkering die de loonkosten van de werkgever dekt. Het kabinet heeft het coronavirus aangewezen als zijnde buitengewone omstandigheid, waardoor werkgevers die kunnen aantonen dat zij door het virus onvoldoende werk hebben, werktijdverkorting kunnen aanvragen.

Mocht zich dit ‘noodscenario’ voordoen, moet de werkgever, om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting, minimaal 2 weken tenminste 20% minder werk hebben in de gehele organisatie. De werkgever vraagt vervolgens een vergunning aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vergunning heeft een looptijd van 6 weken. Als deze periode langer duurt, kan er tot maximaal 24 weken verlenging aangevraagd worden. Het is belangrijk om te weten dat er geen werktijdverkorting aangevraagd kan worden voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten.

Rechten en plichten van werknemers
Het is logisch dat er onder werknemers veel onzekerheid heerst met betrekking tot het coronavirus. Werknemers hebben in het kader van het virus de volgende rechten en plichten:

 • Werknemers mogen niet thuis blijven uit angst voor het oplopen van het coronavirus.
 • Werknemers kunnen wel aanspraak maken op verlof in bijzondere situaties, bijvoorbeeld een besmet kind (kortdurend zorgverlof) of wegens het plotseling sluiten van een school van een kind (calamiteitenverlof).
 • In principe hebben werknemers die verplicht in quarantaine moeten verblijven (thuis, dan wel in het ziekenhuis) en daardoor niet kunnen werken recht op loondoorbetaling. Als werkgever mag u niet van werknemer eisen dat deze vakantiedagen opneemt voor de duur van de quarantaine.
 • Werknemers moeten hun werkgever informeren als zij afreizen naar risicogebieden. Deze reizen kunnen echter niet verboden worden.

Het is van belang om in het kader van het coronavirus zorgvuldige maatregelen te treffen. Mochten wij u daarbij kunnen ondersteunen of heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, laat het ons dan gerust weten.

U kunt contact opnemen met:
mw. mr. A.M. (Andrea) de Champs
mw. mr. J.A. (Jelina) Koning

Terug naar overzicht