Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Het coronavirus heeft inmiddels een grote wisselwerking getrokken op de Nederlandse economie. Veel ondernemers ondervinden momenteel grote problemen in hun bedrijfsvoering door de maatregelen die worden getroffen om de gezondheidsrisico’s op de Nederlandse samenleving te beperken. Het kabinet heeft in het licht daarvan een nieuwe set maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat ondernemers het hoofd boven water kunnen houden. Wij nemen enkele van deze maatregelen graag met u door. Daarnaast bespreken wij wat u kunt doen bij eventuele problemen ten aanzien van de lopende verplichtingen met leveranciers, afnemers et cetera.

Zzp’ers: inkomensaanvulling tot het sociaal minimum
Ter ondersteuning van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) wordt een tijdelijke regeling ingesteld. Zelfstandigen kunnen – met terugwerkende kracht – tot 1 maart 2020 voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure een aanvulling krijgen om te voorzien in hun levensonderhoud. Dit betreft een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum, welke niet hoeft te worden terugbetaald. Aanvulling voor zzp’ers kan worden aangevraagd bij de gemeente. De hoogte van de aanvulling is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1.500 netto per maand. De reactietermijn voor deze regeling wordt zover mogelijk ingekort tot 4 weken, in plaats van de reguliere 13 weken. Voor deze regeling wordt nog nadere informatie bekend gemaakt omtrent de aanvraag.

Compensatieregeling getroffen sectoren
Ondernemers die direct hard worden getroffen door de maatregelen omtrent het coronavirus en hun omzet (helemaal) zien dalen, krijgen voor de komende drie maanden eenmalig een forfaitair bedrag van € 4.000 als noodvoorziening. Dit bedrag betreft een gift. De precieze voorwaarden voor deze vergoeding moeten nog uitgewerkt worden.

Uitstel van betaling van belastingen en verlagen van boetes
Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zitten, mogen hun belastingen later betalen. Hiervoor dient een verzoek te worden gedaan bij de Belastingdienst. Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, wordt de invordering door de Belastingdienst stopgezet. Beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Daarnaast gaat de invorderingsrente die normaal betaald moet worden nadat de betalingstermijn is verstreken, van 4 naar 0,01 procent. Dat geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente, die betaald moet worden als de betalingstermijn van een belastingaanslag voorbij is, gaat naar bijna 0 procent.

Met betrekking tot de belastingrente geldt als hoofdregel dat als de belastingaanslag opgelegd wordt op of ná 1 juli volgend op het belastingjaar waarover aangifte moet worden gedaan er belastingrente in rekening wordt gebracht.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Er wordt meer geld uitgetrokken voor leningen met een Staatsgarantie. Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de regeling ‘Garantie Ondernemersfinanciering’. Het kabinet stelt voor het garantieplafond te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Het gaat in eerste instantie om leningen voor het MKB en grote ondernemingen die gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering regeling. Dit instrument is normaal bedoeld voor leningen tussen de 1,5 en 50 miljoen euro. Dat plafond wordt tijdelijk verhoogd naar maximaal 150 miljoen euro. De overheid staat voor 50 procent van deze leningen garant, zodat banken eerder geneigd zijn het krediet aan de bedrijven te verstrekken.

Verruiming Borgstellingskrediet voor het MKB
Daarnaast wordt het borgstellingskrediet voor het MKB verhoogd (BMKB). Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Als ondernemer kunt u zich voor het inroepen van deze maatregel wenden tot uw kredietverstrekker.

Lopende verplichtingen
Ondanks alle steunmaatregelen vanuit het kabinet kan het toch nog zijn dat u tegen bepaalde zaken aanloopt. Enerzijds bijvoorbeeld leveranciers die u geen goederen of diensten meer kunnen leveren en anderzijds klanten die uw goederen en/of diensten niet meer kunnen afnemen of betalen. Dit brengt u mogelijk in een lastig parket in het kader van uw eigen bedrijfsvoering.

Opdrachten die u nu prijsgeeft, kunt u later niet zomaar weer opnieuw (laten) uitvoeren. Denk ook aan langdurige opdrachten die, in verband met de coronamaatregelen en de daarmee samenhangende gevolgen, (tijdelijk) praktisch niet uitvoerbaar zijn. Het advies is dus om in goed overleg met uw wederpartijen te kijken naar mogelijkheden voor uitstel zodat u de opdrachten wel behoudt. Door goed en open overleg houdt u de relaties (en de overeenkomsten) met uw wederpartijen zo goed mogelijk in stand. Immers zijn uw wederpartijen van cruciaal belang als uw business weer gaat draaien ‘as usual’.

Daarnaast is het van belang om goed om te gaan met crediteuren en debiteuren. Probeer daarom te kijken naar wat voor zowel crediteuren als debiteuren fair c.q. haalbaar is. Belangrijk hierbij is uiteraard dat uw bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een beperkte betalingsregeling af te spreken waarbij sprake is van gespreide betaling. Bedragen kunnen dan voldaan worden op het moment dat de wederpartij hier weer ruimte voor heeft. Het behoort ook tot de mogelijkheden om hierbij bepaalde zekerheden te (laten) stellen. H&P kan u ondersteunen bij het opstellen van betalingsregelingen.

Mochten partijen toch opdrachten opzeggen die zij met u zijn aangegaan, dan is het mogelijk  dat u daardoor schade lijdt. Om te bepalen wie er verantwoordelijk is voor de schade, is het van belang om de relevante contractuele en wettelijke bepalingen goed te beoordelen. Hierbij moet specifiek gelet worden op annulering, opzegging, opschortings- of meldingsplichten en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen.

Daarnaast komt het geregeld voor dat er in algemene voorwaarden of overeenkomsten bepalingen zijn opgenomen inzake overmacht. Overmacht is daarnaast ook uitgewerkt in de wet en jurisprudentie. Het kan daarom zeker zinvol zijn om te beoordelen of het coronavirus en de van overheidswege genomen maatregelen vallen binnen de reikwijdte van overmacht en wat daarvan in uw geval de gevolgen zijn. Wordt een (deel van de) overeenkomst hier bijvoorbeeld door opgeschort of juist beëindigd? Het is belangrijk om voornoemde situatie juridisch te laten beoordelen om ervoor te zorgen dat uw belangen goed beschermd worden. H&P staat u hierin graag bij.

Conclusie
Het kabinet heeft een zeer uitgebreid maatregelenpakket geïntroduceerd, welke vooral toeziet op het vergemakkelijken van financieringen. Aangezien het einde van de huidige crisis nog niet in zicht is, adviseren wij u om gebruik te maken van de faciliteiten die door het kabinet ter beschikking zijn gesteld en eventuele aanvragen of verzoeken tijdig en correct in te (laten) dienen.

Daarnaast kan het verstandig zijn om ten aanzien van opgebouwde zakelijke en persoonlijke relaties opdrachten en betalingen waar mogelijk uit te stellen. In dat kader is het van belang om ook uw contracten te laten beoordelen en te bekijken wat de mogelijkheden zijn zodat u ook weet wat uw onderhandelingspositie is.

De juristen en fiscalisten van H&P staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u van praktische tips en advies te voorzien.

de heer P.G. (Peter) Quik
de heer E.E.D. (Edward) van ‘t Zelfde

Terug naar overzicht