Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Door de coronacrisis is het mogelijk dat een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden verkeren. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de Belastingdienst.

Factuurplicht
Onder meer als u goederen en diensten aan andere ondernemers levert, bent u in beginsel verplicht een factuur te sturen. Dit moet uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin u hebt geleverd.

Klant in moeilijkheden
Door de coronacrisis heeft u wellicht goederen en diensten geleverd aan klanten die nu in financiële moeilijkheden verkeren. Toch moet u ook hen tijdig een factuur sturen, anders kunt u zelf problemen krijgen met de Belastingdienst.

Uitstel van betaling
Het staat u vrij uw klanten al dan niet extra leverancierskrediet te geven en bijvoorbeeld een betaaltermijn van twee maanden te bieden in plaats van één maand. Het is natuurlijk wel van belang dat u daardoor niet zelf in financiële problemen komt, want ook uw financiële verplichtingen lopen waarschijnlijk gewoon door.

Belastingdienst verleent ‘gratis’ uitstel
Dat u uw factuur pas later betaald krijgt, heeft geen invloed op uw btw-aangifte, ervan uitgaande dat u het factuurstelsel hanteert. U neemt het bedrag van de levering dus gewoon op in het aangiftetijdvak waarin u de factuur stuurt.

U hoeft de daarin begrepen btw overigens niet direct te betalen, want u kunt vanwege de coronacrisis voor een periode van drie maanden uitstel van betaling aanvragen. Dit moet online, met behulp van uw DigiD-code. U betaalt hiervoor slechts 0,01% rente op jaarbasis.

Factuur wordt niet betaald, wat nu?
Heeft u een factuur gestuurd en ziet het ernaar uit dat deze niet betaald wordt, dan kunt u de btw terugvragen zodra zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) niet wordt betaald. De Belastingdienst gaat hiervan uit wanneer uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die u met uw klant bent overeengekomen, de factuur niet is betaald.

Let op! Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt hiervoor de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.

Btw terugvragen
Het bedrag van de teruggaaf verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of waarin de termijn van één jaar is verstreken. U vult het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte.

Wordt de factuur alsnog voldaan?
Wanneer de factuur na het terugvorderen van de btw alsnog wordt betaald, moet u het bedrag aan omzet en btw in de eerstvolgende btw-aangifte weer opnieuw aangeven.

Pas op met lening
Kan uw klant de factuur niet betalen en vraagt hij u om dit om te zetten in een lening, dan dient u de btw wel gewoon af te dragen. Pas hiermee dus op!

Mocht u nog vragen hebben over dit artikel, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Terug naar overzicht