Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Bent u als ondernemer door de coronacrisis in de financiële problemen gekomen of dreigt u dat te komen? Vraag dan de Belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling.

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor zowel de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als u schriftelijk motiveert dat u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen.

Let op: Op basis van de meest recente informatie wordt het verzoek om uitstel pas in behandeling genomen nadat een (naheffings)aanslag is opgelegd.

Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst is ontvangen, staakt de Belastingdienst haar invorderingsmaatregelen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De Belastingdienst zal daarbij geen verzuimboete opleggen voor het niet (tijdig) betalen.

Let op: De verzuimboete voor het niet tijdig indienen van aangifte(n) blijft wel van kracht. Het is dus belangrijk om wel aan de aangifteverplichtingen te blijven voldoen. Daarnaast geldt dat voor elke nieuwe aanslag of betalingsverplichting een nieuw verzoek gedaan dient te worden.

Het uitstel van betaling bedraagt automatisch drie maanden. Hiervoor is geen aanvullende informatie benodigd. Het is ook mogelijk om voor een langere termijn van dan drie maanden uitstel aan te vragen. Hiervoor is wel aanvullende informatie nodig. Welke informatie dit betreft, is op dit moment nog onduidelijk. Wij houden uiteraard de berichtgeving hieromtrent nauwlettend in de gaten voor u.

Let op: voorkom bestuurdersaansprakelijkheid!

Ten aanzien van de melding betalingsonmacht is nog geen aanpassing in de bestaande wettelijke regeling aangekondigd. Als uw onderneming de belastingen en premies niet meer kan betalen, dient schriftelijk een melding van betalingsonmacht te worden gedaan aan de Belastingdienst en/of het bedrijfspensioenfonds om eventuele bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Deze melding dient uiterlijk binnen twee weken nadat de belastingen of premies betaald hadden moeten zijn plaats te vinden.

Voor de loon- en omzetbelasting geldt op basis van de huidige informatie dat het verzoek om uitstel pas wordt verleend nadat een naheffingsaanslag is ontvangen. Omdat een naheffingsaanslag veelal pas wordt ontvangen na verloop van de uiterste termijn waarbinnen de melding betalingsonmacht moet zijn gedaan, is het verstandig om tijdig melding betalingsonmacht te doen ondanks het eventuele (latere) voornemen om een verzoek tot uitstel van betaling te doen. Bij niet tijdige melding wordt vermoed dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en kan de Belastingdienst het bestuur/ondernemer hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het niet betalen van de belastingen en premies.

Heeft u nog vragen? De fiscalisten van H&P staan klaar om deze te beantwoorden en u van praktische tips en advies te voorzien.

Terug naar overzicht