Beter presteren, een gezonde groei van de organisatie en meer rendement realiseren zijn herkenbare en veel gehoorde voornemens van menig ondernemer. Een duidelijke strategie is bepalend voor het succes van de organisatie in het behalen van deze doelstellingen.

 

Het personeelsbestand is echter niet altijd opgewassen tegen de doorlopende veranderingen binnen een organisatie. Daardoor ontstaat een gat tussen de behoeften van de organisatie enerzijds en de behoeften van medewerkers anderzijds. Dit kan resulteren in een hoog verloop, veel uitval door ziekte, weerstand op de werkvloer en achteruitgang in productiviteit en inzetbaarheid. Daarnaast maken maatschappelijke ontwikkelingen, zoals continue wijzigingen in de wet- en regelgeving, het niet eenvoudiger om een duidelijk transparant personeelsbeleid te waarborgen. Gevolg is dat het wat de doelstellingen van de ondernemer betreft vaak blijft bij voornemens.

Een personeelsbeleid gespiegeld aan de strategie van de organisatie met inachtneming van de maatschappelijke ontwikkelingen is cruciaal voor het behalen van de doelstellingen op ondernemersniveau. Het personeelsbeleid in lijn brengen met de organisatiedoelstellingen wordt doorgaans gedaan door middel van strategische personeelsplanning. Strategische personeelsplanning maakt op systematische wijze het verschil tussen de huidige en gewenste bezetting in kwantitatief en kwalitatief opzicht inzichtelijk, oftewel: welke competenties zijn nodig om de doelstellingen van de onderneming te behalen? Met dit inzicht is het mogelijk om een beleid te formuleren rondom de in-, door- en uitstroom van medewerkers.

Hermans & Partners heeft middels een concreet stappenplan de vertaalslag gemaakt van de theorie naar de praktijk rondom strategische personeelsplanning. Door middel van duidelijke stappen uit het stappenplan kan een gedegen personeelsbeleid worden gecreëerd, dan wel vanuit die basis worden geoptimaliseerd.

Stap 1: Allereerst moeten de strategie en doelstellingen van de onderneming worden vertaald naar HR-strategie en doelstellingen middels een inventarisatie van de organisatie. Daarbij brengen wij aan de hand van een uitgebreide vragenlijst in kaart welke kennis, competenties en talenten de onderneming straks nodig heeft om de strategische ambities en doelen te realiseren.

Stap 2: De resultaten uit de inventarisatie worden verwerkt in een HR-actieplan. Het HR-actieplan geeft aan op welke onderdelen binnen het personeelsbeleid concrete verbetering valt te behalen. Op basis van de actiepunten ontwikkelen wij een coherente HR-business architectuur van structuren, diensten en instrumenten. Daarbij zorgen wij dat de verschillende arbeidsvoorwaarden, overeenkomsten, werkstromen en afspraken effectief en efficiënt worden ingericht, zodanig dat processen leiden tot het gewenste resultaat.

Stap 3: Vanuit die basis kan er worden gewerkt aan de ontwikkeling en inzetbaarheid van de medewerkers binnen de organisatie. Door advisering en ondersteuning op het gebied van werving & selectie, (persoonlijk) leiderschap, talentmanagement, ziekteverzuim en uitdiensttreding creëren wij in samenwerking met het management een passende cultuur van waarden, gedragingen, normen en vaardigheden. Dit heeft tot gevolg dat de waarden en normen van de verschillende generaties en onderdelen van de organisatie elkaar versterken in plaats van verzwakken en dat alle medewerkers op ieder niveau openstaan om van elkaar te leren.

Stap 4: Tot slot maken wij met diverse analyses alle activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de strategische ambities meetbaar. Daardoor blijft de diversiteit, de nieuwe dynamiek en complexiteit bestuurbaar. Daarbij valt te denken aan het opzetten of professionaliseren van functioneringssystemen, maar ook aan performance management om de prestaties van de organisatie te analyseren.

Een succesvol beleid vraagt om draagvlak en daarmee bewustzijn van directie en lijnmanagement dat strategische personeelsplanning geen doel op zich is, maar een hulpmiddel om de organisatiestrategie te realiseren. Het creëren en ontwikkelen van zo’n beleid vraagt om adequate ondersteuning en de bereidheid om waar nodig HR-processen en instrumenten aan te passen. Het management bepaalt in grote mate het succes van de strategische personeelsplanning. HR vervult een belangrijke rol als sparringpartner, adviseur en procesmanager.

Met een transparante visie en een bijbehorende strategie kan Hermans & Partners ook op het gebied van strategische personeelsplanning invulling geven aan de rol van HR. Met voornoemde stappen kunnen wij in belangrijke mate een toegevoegde waarde leveren aan de continuïteit en ontwikkeling van de organisatie. Hermans & Partners ondersteunt ondernemers bij het besturen en sturen van de menselijke factor binnen de organisatie, of beter gezegd; de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. De focus ligt daarbij niet alleen op realisatie van de strategische ambities op ondernemersniveau, maar zeker ook realisatie van de ambities van de medewerkers zelf.

Met expertises binnen het arbeidsrecht, personeel & organisatie en loonadministratie kan Hermans & Partners de ambities van alle stakeholders met elkaar verbinden en in balans brengen, zodat ook op het gebied van Human Resource Management de ondernemer in control is en blijft.

Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw mr. A.M. de Champs

Terug naar overzicht