Nieuws

Fiscale eindejaarstips 2022

23-11-2022

Het jaar 2022 zit er bijna op. Zijn er nog manieren om voor het einde van het jaar een fiscaal voordeel te behalen? Vanaf 1 januari 2023 veranderen er namelijk een aantal dingen. Misschien heeft dit ook wel betrekking op u. Denk bijvoorbeeld aan het vervallen van de verhoogde vrijstelling schenking eigen woning, ook wel jubelton genoemd. Hieronder vindt u de belangrijkste eindejaarstips!

Schenkvrijstelling

Verhoogde vrijstelling schenking eigen woning wordt in 2023 verlaagd en vervalt in 2024
De welbekende jubelton wordt in 2023 verlaagd naar een bedrag van € 28.947, en vervalt in 2024. In 2022 kan iedereen eenmalig € 106.671 belastingvrij schenken voor een eigen woning. De verruimde vrijstelling geldt zowel binnen als buiten de directe familiesfeer. Om deze vrijstelling te kunnen benutten moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn;
  • De begiftigde moet de schenking gebruiken voor de koop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld (of restschuld), dan wel besteden aan de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning.
  • De begiftigde moet de schenking uiterlijk in 2024 volledig hebben benut, anders is over het onbenutte deel alsnog schenkbelasting verschuldigd.

Tip! Wilt u nog gebruik maken van de hoge vrijstelling van maximaal € 106.671 voor de eigen woning, maar komt het niet uit om dit bedrag al grotendeels in 2022 te schenken? Dan kunt u dat spreiden over 2022 en 2023. Voor ouders is de minimale schenking in 2022 € 5.678. Derden moeten in 2022 minimaal € 2.275 schenken.

Overige schenkvrijstellingen
Elk jaar kunt u uw kind belastingvrij een schenking doen van €5.677. Onder ‘kind’ wordt ook een pleegkind of stiefkind verstaan. U kunt eenmalig een beroep doen op de verhoogde vrijstelling voor een kind dat tussen de 18 en 40 jaar jong is. Deze verhoogde vrijstelling bedraagt in 2022 €27.321. In 2023 is de éénmalig verhoogde vrijstelling €28.947.
Let op: U kunt eenmalig gebruik maken van de verhoogde vrijstelling. Doet u hier in 2022 een beroep op, dan kunt u er in de latere jaren geen gebruik meer van maken.

U kunt ook schenken onder schuldigerkenning. Bij een schenking onder schuldigerkenning schenkt u ‘op papier’ aan de kinderen: u schenkt een som geld en u blijft dat geschonken bedrag schuldig. Daardoor krijgt u een schuld aan uw kinderen. De kinderen krijgen hierdoor een vordering op u. Die vordering kunnen zij meestal pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Deze vorm van schenking is goed toepasbaar als u niet voldoende vrije middelen ter beschikking heeft, bijvoorbeeld als het geld vastzit in uw onderneming of in beleggingen. Let op! U moet over het schuldig gebleven bedrag jaarlijks een rente van 6% per jaar aan de kinderen betalen. 

Alle ondernemers

Benut resterende vrije ruimte in de werkkostenregeling
Benut de vrije ruimte voor de werkkostenregeling goed. Heeft u nog ongebruikte ruimte? Dan kunt u misschien dit jaar uw werknemers nog belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen geven. U kunt een ongebruikt deel van de vrije ruimte niet doorschuiven naar volgend jaar. U hoeft de afrekening van de werkkostenregeling over het jaar 2022 (eindheffing werkkostenregeling) pas mee te nemen in de aangifte loonheffingen over februari 2023. Deze aangifte verzorgt en betaalt u in maart 2023.

Onbelaste vergoeding voor het woon-werkverkeer wordt verhoogd
Werkgevers kunnen werknemers een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten van het reizen van huis naar een vaste arbeidsplaats. Die onbelaste vergoeding is in 2022 € 0,19 per kilometer, voor de heen- én de terugreis. In 2023 wordt deze onbelaste vergoeding verhoogd naar € 0,21 per kilometer, en in 2024 naar €0,22 per kilometer. Werknemers die structureel tussen woonplaats en vaste arbeidsplaats reizen, kunnen onder voorwaarden een vaste vergoeding ontvangen.

Kijk naar mogelijkheid om een voorziening te vormen
Weet u redelijk zeker dat u in 2023 bepaalde (grote) uitgaven moet doen? Dan kunt u misschien uw winst over 2022 al verlagen door een voorziening te vormen.

Btw-ondernemer met lage omzet: pas de kleineondernemersregeling toe
Ondernemers in Nederland met een btw-omzet tot € 20.000 kunnen kiezen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers: de kleineondernemersregeling (KOR). Deelname aan de KOR vermindert de administratieve verplichtingen voor de btw. De ondernemer mag dan geen btw meer in rekening brengen bij zijn afnemers én hij kan geen omzetbelasting als voorbelasting in aftrek brengen. De regeling geldt ook voor bv’s en andere rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen. Wilt u gebruik maken van de KOR, dan is de omzetbelasting op zakelijke kosten en investeringen niet aftrekbaar. Mogelijk moet u eerder in aftrek genomen btw terugbetalen, op grond van de herzieningsregels.

Vraag btw van niet-betalende debiteuren terug
Weet u zeker dat klanten uw facturen niet meer zullen betalen? Dan kunt u de btw terugvragen, die u op die facturen in rekening heeft gebracht en afgedragen aan de Belastingdienst. Dit kunt u in ieder geval doen op het moment dat de factuur een jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum nog niet is betaald. Bent u geen betalingstermijn overeengekomen? Dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant. U kunt de btw die u niet ontvangt in uw normale aangifte omzetbelasting terugvragen.

Ondernemers met een bv

Tweeschijventarief aanmerkelijk belang 2024
In 2022 is het belastingtarief 26,9% in box 2, ongeacht de hoogte van uw inkomen uit aanmerkelijk belang. Denk aan dividend uit uw bv of de verkoop van uw bv. In 2024 wordt een tweeschijventarief ingevoerd. Over de eerste € 67.000 betaalt u dan 24,5% belasting, daarboven 31%. Neem gerust contact met ons op als u plannen heeft om in de toekomst dividend uit te keren of uw aandelen te verkopen.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in 2023
Naar verwachting wordt met ingang van 1 januari 2023 de Wet excessief lenen bij de eigen bv ingevoerd. Heeft u samen met uw partner, of hebben met u verbonden personen, meer dan € 700.000 geleend van uw bv, dan wordt dat meerdere aangemerkt als fictief inkomen in box 2. Een schuld aan de bv in verband met een eigen woning, wordt onder voorwaarden buiten beschouwing gelaten. De peildatum is 31 december 2023.

Beoordeel uw gebruikelijk loon
Bent u directeur grootaandeelhouder? Dan wordt u geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. U kunt dit loon zelf vaststellen. Uw gebruikelijk loon is in 2022 ten minste gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
  • het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming of daarmee verbonden lichamen;
  • € 48.000.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de zogenoemde doelmatigheidsmarge van 75% afgeschaft. Dan geldt als norm 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Mogelijk moet uw gebruikelijk loon voor 2023 hierdoor naar boven worden bijgesteld.

Voorkom discussie: Stel altijd een goede leningsovereenkomst op
De laatste jaren heeft de Belastingdienst veel aandacht voor leningen tussen vennootschappen. Als de lening niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, dan is de lening onzakelijk. Van een onzakelijke lening kan sprake zijn als geen aflossingsschema is overeengekomen of als aan de schuldeiser onvoldoende zekerheden zijn verstrekt. Is sprake van een onzakelijke lening, dan is een verlies op die lening niet aftrekbaar van de winst. Om te voorkomen dat een lening onzakelijk is, moet u allereerst een leningsovereenkomst opstellen. Zorg dat u goede afspraken maakt over de te betalen rente en aflossing en over zekerheden voor de schuldeiser. Dit geldt ook als de lening wordt verstrekt tussen de vennootschap en de aandeelhouder-natuurlijk persoon.

Ga na of u alle overeenkomsten met de bv heeft vastgelegd
De dga en de bv worden nogal eens als één gezien. Strikt genomen is dat natuurlijk niet zo. Dat betekent dat alle overeenkomsten tussen de bv en de dga schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ga daarom na of dat voor alle overeenkomsten (arbeidsovereenkomst,
leningsovereenkomst e.d.) is geregeld.

IB-ondernemers

Zorg voor een urenadministratie
Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale tegemoetkomingen voor IB-ondernemers. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de oudedagsreserve, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. U moet aannemelijk maken dat u in een kalenderjaar ten minste 1.225 uur aan de onderneming hebt besteed. Als u geen startende ondernemer (meer) bent en u verricht naast het werk voor uw onderneming nog andere werkzaamheden (in of buiten dienstbetrekking), dan moet u ook aannemelijk maken dat van de voor werkzaamheden beschikbare tijd meer dan de helft is besteed aan uw onderneming. 

Particulieren

Minder belastingvoordeel voor aftrekposten
Een heel aantal aftrekposten is niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief in de inkomstenbelasting, maar gemaximeerd tot een bepaald tarief. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aftrek van de eigenwoningrente en de persoonsgebonden aftrek, zoals partneralimentatie. De afbouw van het aftrektarief vindt gefaseerd plaats: in 2022 is dat tegen 40% en in 2023 tegen 36,93%.

Optimaliseer de samenstelling van uw box 3 vermogen
De wijze van heffing in box 3 wijzigt in 2023. Het heffingsvrij vermogen per 1 januari 2023 bedraagt dan € 57.000 per persoon. Daarboven betaalt u 32% belasting over het box 3 inkomen. Over de heffing over het vermogen in box 3 is de afgelopen periode zeer veel te doen geweest. Totdat er heffing over het werkelijk rendement plaatsvindt, wordt het inkomen vanaf 2023 nog steeds bepaald aan de hand van fictieve rendementen, waarbij echter uitgegaan wordt van de werkelijke samenstelling van iemands vermogen verdeeld over drie verschillende categorieën:

  1. Bank- en spaartegoeden, deposito, contant geld
  2. Alle overige bezittingen
  3. Alle schulden

Elke categorie kent een eigen fictief rendement waarbij de hoogte van de categorieën 1 en 3 nog onbekend zijn, maar categorie 2 is met 6,17% aanmerkelijk hoger dan categorie 1. Omdat de peildatum van het vermogen op 1 januari ligt, heeft u nog slechts korte tijd om u daarop voor te bereiden. Zo kan het interessant zijn om de komende overige bezittingen met een laag of onvoorspelbaar rendement aan de bv over te dragen. Omgekeerd is de afgelopen jaren het spaargeld in bv’s ondergebracht. Dankzij de forfaitaire heffing kan dat spaargeld weer terug naar privé.

Leegwaarderatio verhuurde woningen aangepast
Verhuurt u een woning, waarbij de huurder huurbescherming geniet, dan mag u voor de waardering in box 3 rekening houden met een waarde drukkende factor: de WOZ-waarde vermenigvuldigd met de zogenoemde leegwaarderatio. Een tweede woning of woning voor de vakantieverhuur valt daar niet onder. Met ingang van 2023 is de leegwaarderatio alleen nog van toepassing voor verhuurde woningen met een huurcontract voor onbepaalde tijd. Voor andere woningen geldt de waardering tegen WOZ-waarde. Dat geldt vanaf 1 januari 2023 ook voor een woning die u verhuurt binnen gelieerde verhoudingen, zoals aan uw zoon of dochter, ongeacht of sprake is van een huurcontract voor onbepaalde tijd. Bovendien worden de percentages van de leegwaarderatiotabel geactualiseerd. Is toepassing van de leegwaarderatio voordeliger, overweeg dan of aanpassing van een tijdelijk huurcontract een optie is.

Betaal premies voor lijfrenten op tijd
Heeft u een extra potje nodig voor uw oude dag, dan is een lijfrente misschien een goede optie. Met een lijfrente kunt u sparen voor extra inkomen naast of in plaats van pensioen. De betaalde premie of inleg mag u aftrekken. Wilt u de premies aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2022, dan moet u de lijfrentepremie of inleg wel vóór 31 december 2022 betalen.

Algemeen tarief overdrachtsbelasting bedraagt in 2023 10,4%
In 2023 stijgt het algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% (2022) naar 10,4%. Dit tarief geldt in beginsel voor alle verkrijgingen van onroerende zaken en rechten. Belangrijke uitzonderingen zijn kopers-natuurlijke personen die een eigen woning kopen als hoofdverblijf of woningcorporaties. Heeft u in 2022 een koopovereenkomst gesloten met een levering in 2023 waarvoor het algemene tarief geldt, dan kan het voordelig zijn om zo mogelijk de
levering van de onroerende zaak nog in 2022 te laten plaatsvinden.

Vanaf 1 januari 2023 vallen zonnepanelen onder het 0% tarief
Als u zonnepalen koopt voor uw woning na 1 januari 2023, dan is het 0% tarief van toepassing en bespaart u als particulier veel administratieve rompslomp om de btw terug te vragen. Tip! Als u dit overweegt: Maak met de leverancier in 2022 nog de prijsafspraak. De verwachting is dat het btw voordeel in 2023 niet één op één aan u wordt doorgegeven.

Dit zijn de belangrijkste eindejaarstips. Uiteraard houden we bij Hermans & Partners de ontwikkelingen in de gaten. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden en aanpassingen die op u van toepassing zijn. Onze belastingadviseurs staan klaar om u op elk punt van een passend en correct advies te voorzien.

© Register Belastingadviseurs

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Nieuws

Aftrek hypotheekrente ook na tijdelijke verhuur?

De aftrek van hypotheekrente op uw eigen woning is gebonden aan strenge voorwaarden. Door de vele wijzigingen in de jaren zijn de voorwaarden ook bijzonder ingewikkeld geworden. Onlangs heeft de Belastingdienst uitleg gegeven over de aftrek van hypotheekrente van een aflossingsvrije lening in de situatie waarin iemand de eigen woning tijdelijk verhuurt en na die periode weer zelf gaat bewonen.

Nieuws

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé?

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.