Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Na lang wachten is het dan zover. Werkgevers kunnen per heden bij het UWV een aanvraag indienen voor compensatie bij het ontslag van een medewerker wegens langdurige ziekte. Op grond van de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever in dat geval de betaalde wettelijke transitievergoeding terugkrijgen. In dit artikel nemen wij u graag mee in de praktische uitvoering van deze compensatieregeling en wat u als ondernemer moet doen om hiervoor in aanmerking te komen.

Voorwaarden compensatie
De compensatieregeling ziet toe op transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald voor medewerkers die ontslagen zijn wegens langdurige ziekte. Indien het einde van de periode van twee jaar ziekte vóór 1 juli 2015 lag, is compensatie niet mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • de medewerker is ontslagen wegens langdurige ziekte én;
  • de medewerker had op grond van de wet recht op een transitievergoeding én;
  • de werkgever heeft de transitievergoeding reeds betaald aan de medewerker.

Het is aan werkgevers om de bewijslast hiervoor aan te leveren. Om aan te kunnen tonen dat u aan de voorwaarden voldaan heeft, moet u de volgende bescheiden aanleveren:

  • de arbeidsovereenkomst van de medewerker (inclusief duur);
  • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsuitspraak van de rechtbank;
  • een beëindigingsovereenkomst (indien er sprake was van wederzijds goedvinden en waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige ziekte);
  • berekening van de transitievergoeding;
  • bewijs dat de transitievergoeding is betaald.

Let op! Het bedrag aan compensatie is gemaximeerd tot aan het totaalbedrag aan loon dat over de periode van arbeidsongeschiktheid is doorbetaald. Ligt dit bedrag lager dan de transitievergoeding, dan wordt niet de volledige transitievergoeding gecompenseerd.

Verplichtingen slapend dienstverband
Het ontslaan van een medewerker na twee jaar ziekte is niet altijd aan de orde. Het kan zo zijn dat u als ondernemer verwacht dat de medewerker op korte termijn weer hersteld is of dat er passend werk voor de medewerker beschikbaar komt. Indien dit het geval is, blijft de medewerker in dienst maar ontvangt geen loon meer. Echter ontvangt de medewerker ook geen transitievergoeding daar hij niet ontslagen wordt. Dit wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd.

Indien er sprake is van een slapend dienstverband, dan heeft u als werkgever nog wel een aantal verplichtingen. De re-integratie inspanningsplicht blijft bestaan, u moet er dus voor zorgen dat een medewerker weer aan het werk kan en u moet dan ook passend werk aanbieden.

Op grond van de rechtspraak kunnen werkgevers die een dienstverband slapend houden zonder daarbij een gerechtvaardigd belang te hebben – zoals een reële re-integratiemogelijkheid – op verzoek van de medewerker worden verplicht om het dienstverband na twee jaar ziekte te beëindigen. Volgens de Hoge Raad getuigt het slapend houden van een dienstverband niet van goed werkgeverschap. Indien een medewerker beëindiging van het dienstverband wil, moet u als werkgever hieraan meewerken en de wettelijke transitievergoeding betalen. De periode waarover u het dienstverband slapende heeft gehouden komt niet in aanmerking voor compensatie, enkel de transitievergoeding gemaximeerd tot aan het loon over de periode van arbeidsongeschiktheid wordt gecompenseerd. De Hoge Raad beoordeelde dat werkgevers geen argument meer hebben om het dienstverband slapende te houden aangezien zij gecompenseerd worden in de kosten. Dit risico neemt werkgever dan ook zelf en valt niet onder de compensatieregeling.

Aanvragen compensatie
Om een succesvolle aanvraag te doen voor de compensatie is het van belang dat u goed documenteert welke stappen u genomen heeft. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 april 2020. Heeft u hier vragen over of kunnen wij u hierbij ondersteunen? De juristen van H&P staan voor u klaar!

Neem dan ook gerust contact op met:
mevrouw mr. A.M. (Andrea) de Champs
mevrouw mr. J.A. (Jelina) Koning

Terug naar overzicht