Het arbeidsrecht wordt per 1 januari 2020 weer ingrijpend gewijzigd. Wij praten u graag bij over de belangrijkste wijzigingen. Deze week staat het ontslagrecht centraal.

Waarom wordt het ontslagrecht weer gewijzigd?
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het ontslagrecht in 2015 op de schop gegaan, in die zin dat de beoordeling van een ontbindingsverzoek veel strenger is geworden. Met de WAB probeert de wetgever dit weer iets te versoepelen. De versoepeling van het ontslagrecht moet er toe leiden dat werknemers sneller een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zullen krijgen, omdat werkgevers minder angstig zijn dat zij geen afscheid meer van een werknemer kunnen nemen.

Wat houdt die versoepeling dan in?
We krijgen een extra ontslaggrond: de cumulatiegrond.
Op dit moment moet er voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst sprake zijn van een voldragen redelijke ontslaggrond (de ontslaggrond moet voldoende zijn om de ontbinding te kunnen rechtvaardigen). De mogelijke ontslaggronden worden in de wet genoemd. Het stapelen van meerdere niet voldragen ontslaggronden is nu niet mogelijk. De ontslaggrond die wordt gebruikt moet op zichzelf voldoende zijn om tot een ontbinding te kunnen leiden. Als dat niet zo is, dan ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet. Ook niet als een ontbinding gelet op alle omstandigheden eigenlijk wel gerechtvaardigd wordt geacht.

Ter illustratie een voorbeeld:
Het verbetertraject van een disfunctionerende medewerker is nog niet afgerond, maar het traject heeft de verhoudingen inmiddels wel onder druk gezet waardoor er sprake is van een beginnende verstoring van de arbeidsrelatie. Er is dan dus (nog) niet voldoende gedaan om de ontslaggrond op basis van disfunctioneren in te zetten en de verstoorde arbeidsverhouding is (nog) niet zo ernstig dat alleen op basis hiervan een ontbinding kan worden uitgesproken. Doordat beide gronden niet voldragen zijn, kan de kantonrechter nu niet ontbinden. Dit, terwijl de werkgever en de medewerker samen ook niet verder kunnen.

De cumulatiegrond biedt hier straks uitkomst. Hierdoor wordt het mogelijk om beide ontslaggronden (in ons voorbeeld disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding) te stapelen zodat er wel een voldragen ontslaggrond ontstaat en ontbinding mogelijk wordt.

Staat er iets tegenover de versoepeling van de ontslagmogelijkheden voor de werkgever?
Ja, een extra vergoeding voor de werknemer.
Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van de nieuwe cumulatiegrond, dan kan de kantonrechter een extra vergoeding toekennen gelijk aan maximaal de helft van de transitievergoeding. Er is dus geen verplichting voor de kantonrechter om een extra vergoeding toe te kennen. Ook kan de kantonrechter minder dan de helft van de transitievergoeding toekennen.

De eventuele extra vergoeding komt bovenop de transitievergoeding. Het gaat in totaal dus maximaal om 1,5 keer de transitievergoeding.

Daarnaast kan de kantonrechter nog steeds een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen als er aan de zijde van de werkgever sprake is van ernstige verwijtbaarheid.

Per 1 januari 2020 kunnen er in een ontbindingsprocedure dus 3 verschillende vergoedingen aan een werknemer worden toegekend:

  • de transitievergoeding;
  • de extra vergoeding vanwege toepassing van de cumulatiegrond; en
  • de billijke vergoeding.


Verandert de hoogte van de transitievergoeding nog?
Ook ten aanzien van de berekening van de transitievergoeding verandert er het een en ander. Daar informeren wij u in ons volgende “WAB to know” bericht over.

Moet ik hier nu al rekening mee houden?
Ja. Richting het einde van dit jaar, heeft de nieuwe mogelijkheid van de cumulatiegrond en de extra vergoeding waarschijnlijk al zijn weerslag op de onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst.

Verder kan het zinvol zijn om met het indienen van het ontbindingsverzoek te wachten tot na 1 januari 2020. Een ontbinding op basis van de nieuwe ontslaggrond is namelijk alleen mogelijk als het verzoekschrift na 1 januari 2020 is ingediend.

Vragen? Wij helpen u graag verder!
Hermans & Partners                                   T&R Advocaten
Andrea de Champs                                      Judith Tarmond
0186-603222                                                 0186-683920
www.henp.nl                                                 www.tr-advocaten.nl

Jurist/HR-adviseur Andrea de Champs 

Dit artikel is een alliantie tussen Hermans & Partners en T&R Advocaten.

Terug naar overzicht